วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

การเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการ

10/ ก.ย./2552
การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ ต้องมีการคำนึงถึง
1. กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
2. คู่แข่ง
อยากมีรายได้เยอะต้อง
1. สร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร
2. ประชาสัมพันธ์ โฆษณา
การผลิตสินค้าต้อง คิดถึงเรื่อง "ความคุ้มค่า"
ความคุ้มค่าคือ อะไร => 1. ได้งบประมาณน้อย ๆ แต่ต้องมีผลผลิตเยอะ
2.คำนึงถึงสังคม Blue,Wtrie, Red Ocean
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ในเรื่อง 1.พอประมาณ 2. เหตุผล และ
3.ภูมิคุ้มกัน(คำนึงถึงเรื่องRick)

3. ถ้าเป็นผู้ประกอบการต้องบริหารดังนี้
1.งบเกี่ยวกับบุคลากร
2.งบค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
3.งบการลงทุน คิดถึงผลระยะยาวคือ เช่นใช้ในการก่อสร้างอาคาร
4.งบประมาณเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น ค่าประชาสัมพันธ์
##แต่สำหรับบางสิ่งบางอย่าง แล้ว ความคุ้มค่าบางทีบางครั้ง สิ่งที่ได้รับมันเปรีบเทียบเป็นเงินไม่ได้ ซึ่งเช่น ความรู้ น้ำใจจากเพื่อนร่วมงาน
สำหรับรายรับธุรกิจทั่วๆ ไปเกิดจาก 1)จำนวนสินค้าที่ขาย 2)จำนวนครั้งที่ได้บริการ
สำหรับการประกอบการแล้ว ในการบริหารต้องใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ ให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาอยู่กับองค์กรธุรกิจเรานานๆ สามารถทดสอบ หรือทดลองงาน ก่อนรับหรือบรรจุเป็นบุคลากรของเรา และเพื่อรักษาให้อยู่กับเรานานๆ ก็ต้องดูแลให้สวัสดิการ ต่างๆ เพื่อให้เขาทำงานได้ดีและอยู่กับองค์กรและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการส่งเสริม ให้เกิดแรงจูงใจ เช่นการสร้างแรงกระตุ้นในการทำยอดขาย เพื่อให้ได้เป้าหมายที่ต้องการ เช่นเมื่อทำยอดขายได้ครบแล้วให้โบนัสท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น